Algemene Voorwaarden

Artikel 1

– De organisator van het evenement voorziet minimum 1, bij voorkeur 2 gereglementeerde parkeerplaats(en) vlakbij de speelruimte en zorgt ervoor dat deze vlot bereikbaar zijn.

– De organisator voldoet aan de technische voorwaarden, indien van toepassing (zie de tech. fiche) en in geval van springkastelen aan de algemene huurvoorwaarden (hier beschikbaar).

Artikel 2

– De organisator stelt voldoende drank (water en frisdrank) ter beschikking voor het vooraf meegedeelde aantal animatoren.

– Indien de opdracht net voor of net na de middag, net voor of net na de avond, of gedurende een ganse dag plaatsvindt, voorziet de organisator een koude of warme maaltijd voor het aantal aanwezige crewleden(vooraf door Animado vzw meegedeeld). Indien de opdrachtgever hier niet in voorziet, voorzien wij zelf een maaltijd die in rekening wordt gebracht op de factuur.

Artikel 3

– Bij annulatie van de opdracht zonder betrekking tot overmacht (weercondities, ziekte,…) wordt  30% van de totaalsom aangerekend met een minimumbedrag van 100,00 EUR.

– De betaling gebeurt contant na de opdracht of door middel van een bancaire overschrijving.

– De aangeboden diensten zijn vrij van BTW vanwege de bijzondere vrijstelling voor kleine ondernemingen.

Artikel 4

– De organisator gebruikt enkel de logo’s en publiciteitsmateriaal die terug te vinden zijn in de persmap van onze website. (www.animado.be/pers)

– Animado vzw krijgt de toestemming om foto’s te mogen publiceren op hun website van het evenement, en deze te mogen gebruiken voor eventuele reclamedoeleinden voor Animado vzw.

Artikel 5.

– Animado vzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt m.b.t. geleverde diensten en goederen

– Animado vzw kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst door overmacht. Als overmacht wordt beschouwd: ongeschikte weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, overschrijding van de levertijden door leveranciers, diefstal, onbereikbaarheid.

– Animado vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade te wijten aan productiefouten, eigen fouten van de koper, materiaal fouten of verkeerde montage door een van de medewerkers en/of derden installateurs.

– Animado vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en gegevens van de door haar toegeleverde informatie.

Artikel 6.

– Het Belgisch recht is toepasselijk op de gesloten overeenkomsten.

– Uitsluitend de Rechtbanken van Oostende, en in tweede instantie Brugge, zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.